امروز

جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

آدرس ساختمان اصلی پژوهشکده نانوفناوری: ارومیه - خیابان شهید بهشتی- پردیس دانشگاه ارومیه

محل دفتر پژوهشکده نانوفناوری واقع در پردیس نازلو- دانشکده علوم -آزمایشگاه بیوشیمی

تلفن 31942013 - نمابر 32753172

پست الکترونیکی پژو هشکده نانو فناوری : nanoresinst@urmia.ac.ir