امروز

یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲
پژوهشکده نانو فناوری

اخبار و اطلاعیه ها

سایت اینترنتی جدید پژوهشکده نانو فناوری در مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه ارومیه طراحی و بارگزاری گردید 

ریاست پژوهشکده

رییس دانشکده
دکتر خلیل فرهادی
دکتری شیمی تجزیه
رتبه علمی :
استاد
kh.farhadi@urmia.ac.ir

فــرمـها و آئین نامه ها