امروز

پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲

کارکنان پژوهشکده نانو فناوری

نام محل کار سمت تلفن

نام و نام خانوادگی

واحد خدمتی

سمت

۱۲۱۲۱۲

دکتر بهارک صحت نیا

پژوهشکده نانوفناوری

کارشناس آزمایشگاه

09216267073