امروز

یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲

کارکنان پژوهشکده نانو فناوری

نام محل کار سمت تلفن

دکتر بهارک صحت نیا

پژوهشکده نانوفناوری

کارشناس آزمایشگاه

09216267073