امروز

جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳
نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت محل کار حوزه فعالیت تلفن

بهروز عزیزی

دکتری شیمی تجزیه

کارشناس آزمایشگاه

پژوهشکده نانوفناوری

DSC-TGA-FTIR-ATIR