امروز

یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

اعضای هیات علمی همکار در دانشگاه ارومیه

دکتری شیمی تجزیه
پژوهشکده نانو فناوری
دکتر خلیل فرهادی
استاد
دکتری شیمی آلی
دانشکده شیمی
دکتر سجاد کشی پور
دانشیار