امروز

یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

مقالات کنفرانس

 • سال 1401
  ماه خرداد
  گروه آموزشی:
  گروه زبان انگلیسی
  نام دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
  عنوان مقاله: مقاله شماره یک
  کنفرانس / گنگره: نام کنفرانس در اینجا نوشته خواهد شد
  لینک مقاله: www.linkarticle.com
 • سال 1401
  ماه شهریور
  گروه آموزشی:
  گروه نانو فناوری
  نام دانشکده: پژوهشکده نانو فناوری
  عنوان مقاله: مقاله شماره دو
  کنفرانس / گنگره: نام کنفرانس در اینجا نوشته خواهد شد
  لینک مقاله: www.link-article.com
 • سال 1401
  ماه شهریور
  گروه آموزشی:
  گروه نانو فناوری
  نام دانشکده: دانشکده شیمی
  عنوان مقاله: مقاله شماره ۴
  کنفرانس / گنگره: کنفرانس شماره یک
  لینک مقاله: لینک مقاله
 • سال 1402
  ماه دی
  گروه آموزشی:
  گروه نانو
  نام دانشکده: دانشکده شیمی
  عنوان مقاله: مقاله شماره ۵
  کنفرانس / گنگره:
  لینک مقاله: سایت مقاله