امروز

پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲

اعضای هیات علمی پژوهشکده نانو فناوری

دکتر خلیل فرهادی
مرتبه علمی:
استاد
مدرک و رشته تحصیلی
دکتری شیمی تجزیه
شماره تلفن

پست الکترونیکی: kh.farhadi@urmia.ac.ir

دکتر سجاد کشی پور
مرتبه علمی:
دانشیار
مدرک و رشته تحصیلی
دکتری شیمی آلی
شماره تلفن

پست الکترونیکی: s.keshipour@urmia.ac.ir

دکتر اصغر زمانی
مرتبه علمی:
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی
دکتری شیمی آلی
شماره تلفن

پست الکترونیکی: a.zamani@urmia.ac.ir

دکتر بهنام سیدی
مرتبه علمی:
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی
دکتری مواد و نانوتکنولوژی
شماره تلفن

پست الکترونیکی: b.seyyedi@urmia.ac.ir

دکتر فاطمه آهور
مرتبه علمی:
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی
دکتری شیمی تجزیه
شماره تلفن

پست الکترونیکی: f.ahour@urmia.ac.ir

دکتر اسماعیل حبیبی
مرتبه علمی:
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی
دکتری
شماره تلفن

پست الکترونیکی: e.habibi@urmia.ac.ir

دکتر مهدی محمودیان
مرتبه علمی:
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی
دکترای شیمی پلیمر
شماره تلفن

پست الکترونیکی: m.mahmoudian@urmia.ac.ir

دکتر نسرین شادجو
مرتبه علمی:
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی
دکترای شیمی آلی
شماره تلفن

پست الکترونیکی: n.shadjou@urmia.ac.ir