امروز

جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

اعضای هیات علمی پژوهشکده نانو فناوری

دکتر خلیل فرهادی
مرتبه علمی:
استاد
مدرک و رشته تحصیلی
دکتری شیمی تجزیه
شماره تلفن

پست الکترونیکی: kh.farhadi@urmia.ac.ir

دکتر سجاد کشی پور
مرتبه علمی:
دانشیار
مدرک و رشته تحصیلی
دکتری شیمی آلی
شماره تلفن

پست الکترونیکی: s.keshipour@urmia.ac.ir