امروز

یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲

اعضای هیات علمی پژوهشکده نانو فناوری

دکتر مهدی محمودیان
مرتبه علمی:
استادیار
گروه آموزشی / پژوهشی
نانو شیمی
مدرک و رشته تحصیلی
دکترای شیمی پلیمر
شماره تلفن
دکتر نسرین شادجو
مرتبه علمی:
استادیار
گروه آموزشی / پژوهشی
نانو شیمی
مدرک و رشته تحصیلی
دکترای شیمی آلی
شماره تلفن
دکتر فاطمه آهور
مرتبه علمی:
استادیار
گروه آموزشی / پژوهشی
نانو شیمی
مدرک و رشته تحصیلی
دکتری شیمی تجزیه
شماره تلفن
دکتر اصغر زمانی
مرتبه علمی:
استادیار
گروه آموزشی / پژوهشی
نانو شیمی
مدرک و رشته تحصیلی
دکتری شیمی آلی
شماره تلفن
دکتر بهنام سیدی
مرتبه علمی:
استادیار
گروه آموزشی / پژوهشی
نانو شیمی
مدرک و رشته تحصیلی
دکتری مواد و نانوتکنولوژی
شماره تلفن
دکتر اسماعیل حبیبی
مرتبه علمی:
استادیار
گروه آموزشی / پژوهشی
دانشکده
مدرک و رشته تحصیلی
دکتری
شماره تلفن
دکتر خلیل فرهادی
مرتبه علمی:
استاد
گروه آموزشی / پژوهشی
دانشکده
مدرک و رشته تحصیلی
دکتری شیمی تجزیه
شماره تلفن
دکتر سجاد کشی پور
مرتبه علمی:
دانشیار
گروه آموزشی / پژوهشی
نانو شیمی
مدرک و رشته تحصیلی
دکتری شیمی آلی
شماره تلفن