امروز

چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی پژوهشکده نانو فناوری

اسماعیل حبیبی
مرتبه علمی:
استادیار
گروه آموزشی / پژوهشی
دانشکده
مدرک و رشته تحصیلی
دکتری
شماره تلفن
سجاد کشی پور
مرتبه علمی:
استادیار
گروه آموزشی / پژوهشی
دانشکده
مدرک و رشته تحصیلی
دکتری
شماره تلفن